Locatie flexwoningen Ruwaard
onze projecten
NieuwbouwIn voorbereiding

Flexwoningen Ruwaard

Gemeente Oss en BrabantWonen willen flexwoningen realiseren op meerdere, tijdelijke locaties in Oss. Eén van deze locaties is het voormalig voetbalveld van S.V. Ruwaard ten zuidoosten van het Bergsche Hoevepad.

Wat zijn flexwoningen?

Flexwoningen zijn moderne, volwaardige woningen die volledig in de fabriek worden geproduceerd. Zij worden kant-en-klaar op de locatie geplaatst. Hierdoor kunnen er snel extra woningen worden gebouwd. Dat is nodig, omdat de vraag naar betaalbare huurwoningen in Oss erg groot is, veel groter dan het aanbod.
De flexwoningen zijn bedoeld voor een- en tweepersoonshuishoudens die hier tijdelijk kunnen wonen terwijl zij verder zoeken naar een permanente huurwoning.

Hoe zien flexwoningen eruit?

BrabantWonen heeft al goede ervaring met flexwoningen in 's-Hertogenbosch. Wilt u weten hoe dat er uit ziet? Bekijk dan de projectpagina Flexwoningen op tijdelijke locaties.

De woningen

Het plan omvat 72 woningen met een of twee slaapkamers. Het is de bedoeling om drie blokken van 24 woningen te realiseren: 2x 24 2-kamerappartementen en 1x 24 3-kamerappartementen. Elk blok bestaat uit 3 woonlagen.

Planning

BrabantWonen heeft het uitgewerkte voorstel voor de flexwoningen ingediend bij de Gemeente Oss. Op 8 april heeft de gemeente de omgevingsvergunning verleend en is de bezwaartermijn ingegaan. We verwachten in 2023 te kunnen starten met de inrichting van het terrein en het plaatsen van de woningen.

Hoe kom ik in aanmerking?

Iedereen die ingeschreven staat bij WoonService Regionaal kan reageren. Een uitzondering geldt voor gezinnen met kinderen onder 18 jaar, zij komen niet in aanmerking.

Om in aanmerking te komen moet u in het voorafgaande jaar actief hebben gereageerd op het aangeboden woningaanbod (één of meerdere keren).

Het grootste deel van de woningen wordt aangeboden via loting.

Huurprijzen

De huurprijzen zijn nog niet bekend.

Er is nog geen nieuwsbericht geplaatst.

Wat zijn flexwoningen?

Een flexwoning is een kant-en-klare woning die ergens tijdelijk wordt geplaatst. Het zijn moderne, volwaardige woningen die volledig geproduceerd worden in een fabriek. Via een speciaal transport komen de woningen kant-en-klaar aan op de locatie. Daarna worden ze vakkundig op hun plaats gezet. BrabantWonen zorgt voor het bouwrijp maken van de locatie voordat de woningen geplaatst kunnen worden. Nadat de woningen zijn geplaatst kunnen ze aangesloten worden op riool, water en elektriciteit.

Door deze manier van bouwen kunnen flexwoningen veel sneller gebouwd worden dan reguliere woningen.

voorbeeld van flexwoningen

Waarom willen BrabantWonen en de gemeente flexwoningen?

De vraag naar woningen in Oss is groter dan het aanbod. Om die reden werkt de gemeente Oss aan het versnellen van de woningbouw. Op verschillende plekken in de gemeente zijn plannen voor de bouw van huizen. In Oss West zijn er bijvoorbeeld plannen voor 2.500 tot 3.000 woningen.

Een flink aandeel hiervan zal bestaan uit huurwoningen voor de woningbouwcorporaties. Deze zijn hard nodig, er is in Oss veel vraag naar huurwoningen. De bouw van deze (reguliere) woningen gaat op z’n vroegst in 2023 van start. We voorzien hiermee in de behoefte op lange termijn. Om ook op korte termijn aan de vraag naar huurwoningen te kunnen voldoen willen we flexwoningen inzetten. Het is een tussenoplossing waarmee we snel op de huidige vraag kunnen inspelen.

Hoe komt het plan eruit te zien?

Het plan is ruim opgezet. De flexwoningen komen in een parkachtige setting, waarbij het bestaande groen behouden blijft. Voor de toerit naar en van de woningen sluit aan op de parkeerplaats en in- /uitrit van de voetbalclub.

Het plan omvat 72 flexwoningen met een of twee slaapkamers. Het is de bedoeling om drie blokken van 24 woningen te realiseren: 2x 24 2-kamerappartementen en 1x 24 3-kamerappartementen. Elk blok bestaat uit 3 woonlagen.
Het groen rondom het veld blijft bestaan. Er wordt zeker geen groen verwijderd, eventueel wel toegevoegd.

Nieuwe inrichtingsplan Flexwoningen Ruwaard

Hoe lang blijven de flexwoningen hier staan?

De flexwoningen staan maximaal 15 jaar op deze tijdelijke locatie. BrabantWonen en de gemeente sluiten een overeenkomst af voor het gebruik van de grond voor 15 jaar. Ook de vergunning is verleend voor de periode van 15 jaar. Dit betekent dat de flexwoningen na 15 jaar weg moeten.

Deze termijn kan niet worden verlengd. 15 jaar is de maximale periode voor afwijkend gebruik met een tijdelijke vergunning.

De woningen zijn na 15 jaar nog bruikbaar/bewoonbaar en kunnen door BrabantWonen dan ergens anders, in of buiten Oss, opnieuw worden gebruikt.

Voor wie zijn de flexwoningen in de Ruwaard bedoeld?

De flexwoningen zijn geschikt voor 1- en 2-persoons huishoudens, die hier tijdelijk kunnen wonen terwijl zij verder zoeken naar een permanente huurwoning. Ze zijn bedoeld voor woningzoekenden die een (te) korte inschrijftijd hebben en niet in aanmerking komen voor urgentie, maar wel dringend een woning nodig hebben. Hierbij valt te denken aan mensen die op zoek zijn naar huisvesting vanwege een relatiebreuk, eerder in het buitenland hebben gewoond, jongeren die uit huis willen, etc.

Om in aanmerking te komen moet een woningzoekende staan ingeschreven bij woonserviceregionaal.nl en het voorafgaande jaar actief hebben gereageerd op het aangeboden woningaanbod (één of meerdere keren).

Statushouders, gezinnen met kinderen onder 18 jaar en mensen met een urgentiestatus zijn uitgezonderd. Voor deze groepen is het belangrijk dat ze duurzaam worden gehuisvest. De woningen worden ook niet toegewezen aan mensen die uitstromen uit een (zorg) instelling.

Zijn de plannen al definitief?

De planvorming is volledig uitgewerkt door BrabantWonen en gemeente Oss. De omgevingsvergunning is verleend, momenteel loopt de bezwaartermijn. De plannen zijn dus nog niet definitief.

Hoe ziet de procedure eruit?

Om de flexwoningen mogelijk te maken is een tijdelijke omgevingsvergunning nodig, waarbij wordt afgeweken van het geldende bestemmingsplan (artikel 2.12 lid 1 sub a onder 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in samenhang met artikel 4 lid 11 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Het bestemmingsplan wordt niet gewijzigd.

De gemeente en BrabantWonen sluiten een gebruiksovereenkomst van 15 jaar voor het gebruik van de grond.

Op 8 april 2022 heeft de Gemeente Oss de omgevingsvergunning verleend aan BrabantWonen. De bezwaartermijn is inmiddels gesloten. Momenteel zijn de ingediende zienswijzen in behandeling bij de bezwarencommissie.

Procedure flexwoningen Ruwaard

Wat is de planning?
  • Op 7 oktober is het initiatief voor flexwoningen in de Ruwaard besproken in de gemeenteraad. De raad heeft ingestemd met het voorstel.
  • BrabantWonen en de gemeente Oss hebben het plan daarna volledig uitgewerkt. Zij zijn daarbij in gesprek geweest met een klankbordgroep uit de buurt.
  • In januari 2022 is de omgevingsvergunningsprocedure gestart. De vergunning is op 8 april 2022 verleend.
  • De uitvoering (gereed maken terrein en plaatsen flexwoningen) start naar verwachting in 2023.
Hoeveel flexwoningen zijn er nodig in Oss en op welke locaties komen ze?

In de prestatieafspraken, die wij in 2020 met de gemeente Oss hebben gemaakt, gaan we uit van de realisatie van 240 flexwoningen. Deze woningen komen op meerdere tijdelijke locaties, in de periode tot en met 2024.

Gemeente Oss en BrabantWonen hebben samen gezocht naar geschikte locaties. Daarbij hebben we onder andere gekeken naar: grond in eigendom van gemeente, de huidige functie van de locatie, beschikbaarheid, ligging/omvang en mogelijke belemmeringen. We willen meerdere locaties die snel van de grond kunnen komen en met een voldoende spreiding over de stad.

Hieruit zijn de volgende locaties geselecteerd:

  • Bergsche Hoevepad
  • Gewandeweg
  • Nieuwe Hescheweg
  • Horzak

De eerste locatie die we willen ontwikkelen is het voormalig voetbalveld gelegen aan het Bergsche Hoevepad in de wijk Ruwaard. De komende jaren zullen we ook andere locaties onderzoeken.

Op de locatie in de Ruwaard komen naar verwachting 72 woningen.

Waarom is gekozen voor de locatie van het voormalige voetbalveld in de Ruwaard?

Het voetbalveld wordt al een tijd niet meer gebruikt door voetbalclub S.V. Ruwaard. Het is beschikbaar, eigendom van de gemeente en het is voldoende groot. De locatie sluit aan op woongebied en er zijn voldoende voorzieningen in de buurt, waardoor voor de nieuwe bewoners ook een prettige leefomgeving wordt gecreëerd.

Bewoners van flexwoningen krijgen een tijdelijk huurcontract. Hoe werkt dat precies?

De woningen dienen als tijdelijke oplossing. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en kan niet langer duren dan de duur van de omgevingsvergunning (maximaal 15 jaar).

Kandidaat huurders krijgen vanuit BrabantWonen altijd een intakegesprek. In dit gesprek wordt nogmaals benadrukt dat de te huren woning een tijdelijke oplossing is.

Bij de start van het huurcontract behouden de bewoners de inschrijftijd die zij al hadden opgebouwd bij WoonService Regionaal. Tijdens de huurperiode bouwen ze de inschrijftijd verder op, zodat zij na enige tijd kunnen doorstromen naar een permanente huurwoning. 

BrabantWonen biedt geen woning aan wanneer de huurovereenkomst afloopt. Tijdens de huurperiode is het wel mogelijk door een medewerker van BrabantWonen ondersteund te worden bij het vinden van nieuwe huisvesting.

Is er onderzoek gedaan naar milieueffecten?

Er zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd. Deze vormen onderdeel van de ruimtelijke onderbouwing bij de aanvraag van de omgevingsvergunning.

Wat is er uit het overleg met de klankbordgroep gekomen?

Een klankbordgroep van buurtbewoners heeft meegedacht over de inrichting van het terrein van de flexwoningen. Verschillende omwonenden, voetbalvereniging S.V. Ruwaard en Hondenclub De Gehoorzame Hond hebben deelgenomen aan deze klankbordgroep. Er zijn twee bijeenkomsten geweest.

Tijdens deze bijeenkomsten heeft de klankbordgroep hun ideeën voorgelegd over het aantal parkeerplaatsen, de inrichting en de ontsluiting van het terrein. De meeste wensen van de buurt zijn verwerkt in het inrichtingsplan, waaronder het realiseren van een zandwal, het plaatsen van een hek rondom de tuinen en aanleg van extra groen richting de wijk. Er komt een half verhard toegangspad voor de hondenvereniging en er zijn afspraken gemaakt waar zij kunnen parkeren. Het aantal parkeerplaatsen is uitgebreid naar 1 parkeerplaats per woning (de landelijke parkeernorm die voor de gemeente Oss het uitgangspunt is, is slechts 0.7 parkeerplaatsen per woning). Voor de ontsluiting van het terrein is gekozen voor het voorstel om een flauwe bocht in de weg te maken, waardoor het verkeer op een natuurlijke wijze door de wijk wordt geleid.

Wie zorgt ervoor dat het veilig blijft in de wijk?

BrabantWonen heeft voor elke wijk waar ze woningen verhuurt een wijkbeheerder. De wijkbeheerder is een bekend gezicht in de buurt, weet wat er speelt in de wijk en rondom de woningen. Hij/zij is aanspreekpunt voor bewoners en omwonenden wanneer er eventueel sprake is van overlast. Als het nodig is dan kan er extra beheer ingezet worden. 

Is het mogelijk om een vergoeding voor planschade te vragen?

Planschade ontstaat als een huis of een stuk grond minder waard wordt door een nieuwe ontwikkeling. Voor elke planontwikkeling geldt dat mensen planschade kunnen lijden. Ook bij een tijdelijke vergunning (zoals benodigd voor de flexwoningen) kunnen omwonenden daar een beroep op doen.

Kunnen bewoners van flexwoningen het hele veld gebruiken?

Bewoners kunnen gebruik maken van het terrein rondom de flexwoningen. Dit is niet de volledige oppervlakte van het huidige veld. De ruimte rondom de woningen wordt ingericht met o.a. wadi's, beplanting en een natuurlijke begrenzing door een zandwal. Dit is uitgewerkt in het inrichtingsplan.

Wat is de parkeernorm?

De gemeente hanteert de landelijke parkeernorm van 0,7 parkeerplaats per woning. Op verzoek van de buurtbewoners wordt het aantal parkeerplaatsen uitgebreid naar 1 parkeerplaats per woning. Op deze manier wordt het risico van extra parkeerdruk in de wijk voorkomen.

Meer informatie

GEEF ME EEN SEINTJE

We sturen een e-mail als de verhuur start

  • {{error_message}}

Beste geïnteresseerde,

Binnen een paar minuten ontvangt u een kopie van uw aanmelding.

Ontvangt u geen e-mail? Controleer dan uw e-mailadres of neem contact met ons op.