Flexwoningen
onze projecten
NieuwbouwIn voorbereiding

Flexwoningen Ruwaard

Gemeente Oss en BrabantWonen willen flexwoningen realiseren op meerdere, tijdelijke locaties in Oss. Eén van deze locaties is het voetbalveld ten zuidoosten van het Bergsche Hoevepad.

Details

Wat zijn flexwoningen?

Flexwoningen zijn moderne, volwaardige woningen die volledig in de fabriek worden geproduceerd. Zij worden kant-en-klaar op de locatie geplaatst. Hierdoor kunnen er snel extra woningen worden gebouwd. Dat is nodig, omdat de vraag naar betaalbare huurwoningen in Oss erg groot is, veel groter dan het aanbod.

De flexwoningen zijn bedoeld voor een- en tweepersoonshuishoudens die hier maximaal 2 jaar kunnen wonen. Het gaat om een tijdelijke locatie. De flexwoningen blijven hier maximaal 15 jaar staan.

Goede ervaring

BrabantWonen heeft al goede ervaring met flexwoningen in 's-Hertogenbosch. Wilt u weten hoe dat er uit ziet? Bekijk dan de projectpagina Flexwoningen op tijdelijke locaties en De Fuik.

De woningen

Het plan omvat 72 woningen met een of twee slaapkamers.

Planning

Gemeente Oss heeft alleen nog de locatie voor de flexwoningen geselecteerd. De rest van het plan wordt in de komende maanden door de gemeente en BrabantWonen verder uitgewerkt. Hierbij betrekken wij de bewoners die direct naast of tegenover de locatie wonen. Wij hopen de plannen in het najaar aan de hele buurt te kunnen presenteren.

Verhuur

Hoe kom ik in aanmerking?

Iedereen die ingeschreven staat bij WoonService Regionaal kan reageren. Een uitzondering geldt voor gezinnen met kinderen onder 18 jaar, zij komen niet in aanmerking. Voordat u de huurovereenkomst tekent vragen wij u een motivatiebrief in te vullen, waarbij ook een formulier moet worden ingevuld waarmee u uw urgentie aangeeft / bevestigt.

Huurprijzen

De huurprijzen zijn nog niet bekend.

Nieuws

Er is nog geen nieuwsbericht geplaatst.

Vraag en antwoord

Waarom willen BrabantWonen en de gemeente flexwoningen?

De vraag naar woningen in Oss is groter dan het aanbod. Om die reden werkt de gemeente Oss aan het versnellen van de woningbouw. Op verschillende plekken in de gemeente zijn plannen voor de bouw van huizen. In Oss West zijn er bijvoorbeeld plannen voor 2.500 tot 3.000 woningen.

Een flink aandeel hiervan zal bestaan uit huurwoningen voor de woningbouwcorporaties. Deze zijn hard nodig, er is in Oss veel vraag naar huurwoningen. De bouw van deze (reguliere) woningen gaat op z’n vroegst in 2023 van start. We voorzien hiermee in de behoefte op lange termijn. Om ook op korte termijn aan de vraag naar huurwoningen te kunnen voldoen willen we flexwoningen inzetten. Het is een tussenoplossing waarmee we snel op de huidige vraag kunnen inspelen.

Wat zijn flexwoningen?

Een flexwoning is een kant-en-klare woning. De woningen worden volledig geproduceerd in een fabriek. Via een speciaal transport komen de woningen kant-en-klaar aan op de locatie. Daarna worden ze vakkundig op hun plaats gezet. De gemeente zorgt voor het bouwrijp maken van de locatie voordat de woningen geplaatst kunnen worden. De woningen kunnen na het afmonteren aangesloten worden op riool, water en elektriciteit.

Bewoners van flexwoningen krijgen een contract voor twee jaar. Maar stel dat er geen passende woningen zijn na twee jaar?

Kandidaat huurders krijgen vanuit BrabantWonen altijd een intakegesprek. In dit gesprek wordt nogmaals benadrukt dat de te huren woning een tijdelijke oplossing is. En dat de huurovereenkomst na twee jaar eindigt. Zes maanden voor beëindiging van de huurovereenkomst wordt opnieuw contact gezocht met de huurder. Als het nodig is wordt een huisbezoek gepland. Hierbij is het mogelijk door een medewerker van BrabantWonen ondersteund te worden bij het vinden van nieuwe huisvestiging. De woningen dienen echter alleen als tijdelijke oplossing. BrabantWonen biedt geen woning aan wanneer deze huurovereenkomst afloopt.

Blijft het groen in de wijk/op deze locatie in tact?

Ja, het is de bedoeling het groen rondom het veld in tact te laten. Er wordt zeker geen groen verwijderd, eventueel wel toegevoegd.

Hoe komt het plan eruit te zien?

Er is een concept-ontwerp gemaakt. Dit plan moet nog verder worden uitgewerkt maar geeft het eerste idee weer. De insteek is een ruim opgezet plan, in een parkachtige setting met behoud van het bestaande groen. Qua ontsluiting wordt aangesloten op de parkeerplaats en in- /uitrit van de voetbalclub.

Concept ontwerp Flexwoningen Ruwaard

Hoe lang staan deze flexwoningen hier?

De Flexwoningen staan maximaal 15 jaar op deze tijdelijke locatie. BrabantWonen en de gemeente sluiten een overeenkomst af voor het gebruik van de grond voor 15 jaar. Ook wordt er een vergunning verleend voor de periode van 15 jaar. Dit betekent dat de flexwoningen na 15 jaar weg moeten.

Hoe ziet de procedure eruit?

Om de flexwoningen mogelijk te maken is een tijdelijke omgevingsvergunning nodig, waarbij wordt afgeweken van het geldende bestemmingsplan (artikel 2.12 lid 1 sub a onder 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in samenhang met artikel 4 lid 11 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Het bestemmingsplan wordt niet gewijzigd.

BrabantWonen bereidt (straks) de aanvraag omgevingsvergunning voor en voert de Omgevingsdialoog. Bij de aanvraag moet een onderbouwing zitten. Het kan zijn dat er ook haalbaarheidsonderzoeken nodig zijn.

De standaard behandelingstermijn van een omgevingsvergunningaanvraag bij de gemeente is 8 weken en kan eventueel met 6 weken worden verlengd. Na verlening van de omgevingsvergunning volgt een bezwaartermijn van 6 weken.

Hoeveel flexwoningen kunnen er komen te staan?

We verwachten hier 72 flexwoningen te kunnen realiseren: 24 tweekamerappartementen en 24 driekamerappartementen.

Hoeveel flexwoningen zijn er nodig?

In de prestatieafspraken, die wij eind vorig jaar met de gemeente Oss hebben gemaakt, gaan we uit van de realisatie van 240 flexwoningen. Deze woningen komen op meerdere tijdelijke locaties, in de periode tot en met 2024.

Hoeveel woonlagen krijgt het gebouw?

Het voornemen is om drie woonlagen te bouwen.

Is er onderzoek gedaan naar milieueffecten?

We zitten aan het begin van het traject, dus onderzoeken naar bijvoorbeeld flora en fauna of verkeer moeten (indien nodig) nog plaatsvinden. Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning moet een onderbouwing zitten. Het kan dus zijn dat er nadere onderzoeken nodig zijn.

Kan het zijn dat de termijn wordt verlengd na 15 jaar?

Nee, 15 jaar is de maximale periode voor afwijkende gebruik met een tijdelijke vergunning.

Kan ik straks planschade claimen?

Planschade ontstaat als een huis of een stuk grond minder waard wordt door een nieuwe ontwikkeling. Voor elke planontwikkeling geldt dat mensen planschade kunnen lijden. Ook bij een tijdelijke vergunning (zoals benodigd voor de flexwoningen) kunnen omwonenden daar een beroep op doen.

Kunnen/mogen bewoners van flexwoningen het hele veld gebruiken om te recreëren?

We gaan de ruimte om de flexwoningen heen netjes en leefbaar inrichten, maar daar zijn nu nog geen concrete plannen voor. Het veld is en blijft, ook nadat de flexwoningen zijn geplaatst, toegankelijk voor alle wijkbewoners.

Op welke locaties in Oss komen er flexwoningen?

Gemeente Oss en BrabantWonen hebben samen gezocht naar geschikte locaties. Daarbij hebben we onder andere gekeken naar: eigendom van de grond, functie/beschikbaarheid, ligging/omvang en mogelijke belemmeringen. We willen meerdere locaties die snel van de grond kunnen komen en met een voldoende spreiding over de stad.

De eerste mogelijk geschikte locatie is een voormalig voetbalveld gelegen aan het Bergsche Hoevepad in de wijk Ruwaard. De komende jaren zullen we ook andere locaties onderzoeken.

Voor wie zijn de flexwoningen in de Ruwaard bedoeld?

De flexwoningen zijn bedoeld voor actief woningzoekende 1- en 2-persoons huishoudens, die hier maximaal 2 jaar kunnen wonen. Iemand wordt aangemerkt als actief woningzoekende, als hij of zij minimaal 1x heeft gereageerd op een huurwoning via WoonService Regionaal in een jaar. Actief woningzoekenden hebben vaak een (te) korte inschrijftijd, komen niet in aanmerking voor urgentie, maar zijn wel dringend op zoek naar een woning. Hierbij valt te denken aan mensen die op zoek zijn naar huisvesting vanwege een relatiebreuk, eerder in het buitenland hebben gewoond, jongeren die uit huis willen, etc.

Statushouders, gezinnen met kinderen onder 18 jaar en mensen met een urgentiestatus zijn uitgezonderd. Voor deze groepen is het belangrijk dat ze duurzaam, dat wil zeggen voor langere tijd, worden gehuisvest. Ook zullen de woningen niet worden toegewezen aan mensen die komen uit een (zorg) instelling (urgentieplus).

Waarom is gekozen voor de locatie van het voormalige voetbalveld in de Ruwaard?

Het voetbalveld wordt al een tijd niet meer gebruikt door voetbalclub S.V. de Ruwaard. Het is beschikbaar, eigendom van de gemeente en het is voldoende groot.

Wat gebeurt er met de flexwoningen na 15 jaar?

De woningen zijn na 15 jaar nog bruikbaar/bewoonbaar en worden door BrabantWonen dan ergens anders, in of buiten Oss, opnieuw gebruikt.

Wat is de parkeernorm?

De gemeente hanteert een parkeernorm van 0,7 parkeerplaats per woning. Maar als blijkt dat het in de buurt of wijk te druk wordt en de norm te krap is dan willen we daarop inspelen. 

Wat is de planning?

De komende maanden willen we het plan verder uitwerken. In het najaar volgt de start van de omgevingsvergunningsprocedure. De uitvoering (gereed maken terrein en plaatsen flexwoningen) staat gepland voor 2022.

Wat voor soort flexwoningen komen er op de locatie Ruwaard?

De plannen moeten nog verder worden uitgewerkt. Het idee nu is om drie blokken van 24 woningen te realiseren: 2x24 tweekamerappartementen en 1x24 driekamerappartementen. Elk blok bestaat uit 3 woonlagen.

Flexwoningen

Wie zorgt ervoor dat het veilig blijft in de wijk?

BrabantWonen heeft voor elke wijk waar ze woningen verhuurt een wijkbeheerder. Als het nodig is dan kan er extra beheer ingezet worden.

Zijn de plannen al definitief?

De planvorming dient nog uitgewerkt te worden door BrabantWonen en gemeente Oss. De plannen zijn dus nog niet definitief.

Meer informatie