Natuurlijk samen

Ondernemingsplan 2021 - 2025

'Natuurlijk samen' is de naam van ons ondernemingsplan 2021 - 2025. U kunt erin lezen hoe we werken aan goed wonen en leven, in een sociale en duurzame wereld. Hand in hand met onze bewoners en maatschappelijke partners.

Twee kerndoelen staan daarbij centraal:

Scroll naar beneden om de voortgang van ons ondernemingsplan te bekijken

Beschikbaarheid


Beschikbaarheid
 • Delen

We investeren in nieuwbouw, zoeken naar bouwlocaties, bevorderen doorstroming en voegen extra woningen toe bij herstructurering en verduurzaming. Speciale aandacht gaat uit naar kwetsbare groepen.

807
300
2021
600
2022
900
2023
1200
2024
2025

Jaarlijks 300 nieuwbouwwoningen bouwen volgens de BENG-norm. Per 31-12-2023 hebben we 807 nieuwbouwwoningen opgeleverd.

0
1073

We renoveren 1600 woningen op duurzame wijze. Dit zijn er 400 per jaar. Per 31-12-2023 hebben we 1073 woningen gerenoveerd.

0
172

We bouwen 150 tijdelijke woningen. Per 31-08-2023 hebben we 172 tijdelijke woningen gerealiseerd.

0
51

350 studentenwoningen in ’s-Hertogenbosch. Per 31-12-2021 zijn dit er 51.

Met maatregelen zoals 55+-labels en de 65plus-verhuisregeling.

Geschikte kantoorcomplexen ombouwen tot wooncomplexen.

0

250 Friends-contracten: meerdere mensen in één appartement.

0

We bouwen 100 woningen in het middenhuursegment.

Betaalbaarheid


Betaalbaarheid
 • Delen

We streven naar betaalbaarheid voor álle doelgroepen. We houden woningen bewust in een lagere huurcategorie, ook als we er eigenlijk meer huur voor kunnen vragen.

Onze 'ijzeren voorraad' handhaven

We houden het aantal woningen waarbij huurders huurtoeslag kunnen krijgen in stand: zo’n 80% van onze woningen.

Energielasten verlagen door verduurzaming

We bouwen minimaal op BENG-niveau en als het kan op NOM-niveau.

Bij woningverbetering zijn de nieuwe woonkosten lager of gelijk aan de bestaande woonkosten.

Armoede voorkomen en bestrijden

We zoeken bij een huurachterstand meteen contact met bewoners.

Huurverhoging en -verlaging toepassen

We zorgen ervoor dat onze bewoners een huurprijs betalen die past bij hun inkomen.

Duurzame kwaliteit


Duurzame kwaliteit
 • Delen

Duurzaamheid is bij ons een leidend principe; alles wat we doen, is toekomstbestendig.

0

Energie verduurzamen

We plaatsen op 1600 woningen zonnepanelen. Per 31-12-2023 hebben we op 3327 woningen zonnepanelen geplaatst.

Ecosystemen versterken

Doorgaan met projecten als Operatie Steenbreek en geveltuintjes. Groene daken realiseren en hemelwaterafvoer afkoppelen.

Bewustzijn vergroten

Erover praten.
Laten zien.

Circulair wonen en werken

Minder beton en metaal gebruiken.
Gebruikte materialen inzetten bij reparaties: 'blijvertjes'.

Bijzondere aandacht


Bijzondere aandacht
 • Delen

Als kwetsbare mensen of doelgroepen extra aandacht nodig hebben, stemmen we ons aanbod en onze diensten daarop af.

mensgericht toewijzen

Mensgericht toewijzen

Mensen die dringend een woning zoeken, krijgen eerst een kans-adviesgesprek. Zie het stappenplan.

Mensen vanuit een instelling een plek geven

Met zorginstellingen en gemeenten stemmen we af wie vanuit een zorginstelling zelfstandig gaan wonen en welke begeleiding daarvoor nodig is.

Schoon, heel, veilig


Schoon, heel, veilig
 • Delen

We investeren in het schoon, heel en veilig houden van woningen, wooncomplexen en de omgeving, samen met de bewoners en onze partners in de wijk.

positief communiceren
informeren en handhaven
maatwerk bieden

Samenredzaamheid


Samenredzaamheid
 • Delen

We stimuleren ontmoetingen en samenwerkingen in de wijken. In georganiseerd verband, of eenmalig en kleinschalig.

investeren in elkaar kennen
hallo
hoe is het?
buurman!
koffiemomenten organiseren
samen een bakkie doen?
jongerennetwerk laten groeien
Hey! doe je mee?

Met elkaar meedoen

Met huurdersvertegenwoordigers, klankbordgroepen en verdiepingsgroepen bespreken we thema’s en acties.

Buurtfonds inzetten

Met ons eigen Buurtfonds stimuleren we ontmoetingen en samenwerkingen. We stellen geld beschikbaar voor allerlei initiatieven van bewoners.

Tevreden bewoners


Tevreden bewoners
 • Delen

De persoonlijke omstandigheden van onze bewoners zijn ons uitgangspunt.

Onze dienstverlening verbeteren

We nemen onze integrale dienstverlening onder de loep en kijken waar het makkelijker, prettiger en efficiënter kan. Onze onlinedienstverlening brengen we op een hoger niveau.

Zorg en ondersteuning


Zorg en ondersteuning
 • Delen

We werken samen met onze (zorg)partners om te voorkomen dat de wijken verder onder druk komen te staan. Ons vertrekpunt is de mens. ‘Wat wil je, wat kun je en wat heb je nog nodig?’ zijn de vragen die ons helpen.

De samenwerkwijze voortzetten

We geven een vervolg aan succesvolle projecten zoals Proeftuin Ruwaard, Bossche Bond en Leefgoed Veghel.

Nieuwe technologie inzetten

We realiseren woningen met een combinatie van de nieuwste technologieën.

0

We realiseren 300 kleinschalige vormen. Via nieuwbouw én door bestaande gebouwen geschikt te maken.

De juiste samenstelling van mensen stimuleert dat mensen langer zelfstandig wonen.

Met bewoners meedenken over ouder worden

Met onze zorgpartners trekken we samen op in het programma 'Langer prettig thuis'.

HRM


HRM
 • Delen

Op basis van de uitkomsten van ons Medewerkers Belevings Onderzoek werken we vanuit de afdelingen aan verbetervoorstellen. 

We gaan:

Leiderschapsontwikkeling vormgeven

Thuiswerkbeleid verder uitwerken

Onze eigen huisvestingsvisie vaststellen

We gaan op zoek naar een nieuwe kantoorlocatie in ’s-Hertogenbosch.

Investeren in talentontwikkeling en duurzame inzetbaarheid

We investeren bovengemiddeld (4% van de loonsom) in de opleiding en training van onszelf.

Werving en selectie vernieuwen

Arbeidsmarktcommunicatie en werving die laat zien wie we zijn en waar we voor staan.

Een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de maatschappij.

Deelnemen aan expeditie loopbaan

Digitalisering


Digitalisering
 • Delen

We zetten we forse stappen naar de verdere professionalisering van onze geautomatiseerde omgeving.

We gaan:

Cloud-omgeving doorontwikkelen

Digitale werkplek doorontwikkelen

In 2024 heeft iedere medewerker op elke plaats en elk tijdstip een volledig gepersonaliseerde digitale werkomgeving.

Big data en Business Intelligence ontsluiten

We ontsluiten en analyseren

 1. Vastgoeddata;
 2. Data die zorg en ondersteuning kunnen verbeteren;
 3. Gegevens van verhuisbewegingen.

Robotic Process Automation (RPA) verkennen

Zoals automatisch doorsturen van e-mailverkeer of administratieve processen zoals factuurverwerking.

Innoveren met Internet of Things (IoT)

Denk aan sensortechnologie, drones en camera’s.