Camera Statement

BrabantWonen maakt voor verschillende van haar appartementencomplexen, woningen en kantoren gebruik van cameratoezicht ter bescherming van huurders, bewoners, medewerkers, bezoekers en hun eigendommen.

natuurlijk samen

BrabantWonen maakt voor verschillende van haar appartementencomplexen, woningen en kantoren gebruik van cameratoezicht ter bescherming van huurders, bewoners, medewerkers, bezoekers en hun eigendommen.

Bij de inzet van cameratoezicht wordt een zorgvuldige afweging gemaakt tussen de noodzaak van beveiliging en de privacy van de personen die gefilmd worden. In dit statement leest u de uitgangspunten en regels voor de inzet van camera's door BrabantWonen.

Uitgangspunten cameratoezicht

 1. Camera's worden alleen ingezet voor een specifiek doel. Doelen die wij hanteren zijn:
  1. de veiligheid van medewerkers en/of klanten
  2. bestrijding van diefstal, vandalisme, overlast, vervuiling, het overtreden van de huisregels
  3. als bewijsstuk in een juridische procedure
  4. Of een combinatie van deze doelen.

   De camerabeelden worden niet voor een ander doel gebruikt. Dit mogen wij doen omdat beveiliging een gerechtvaardigd belang van BrabantWonen is en we dit telkens zorgvuldig afwegen.
    
 2. Voor het plaatsen van de camera wegen wij af of cameratoezicht noodzakelijk en proportioneel is.
 3. Cameratoezicht wordt in ieder geval niet ingezet op de volgende locaties:
  a. kleedkamers, toiletten en andere plekken waar men een hoge mate van privacy mag verwachten;
  b. gericht op een vaste werkplek, tenzij dit onvermijdelijk en noodzakelijk is;
  c. gericht op een woning, tenzij dit onvermijdelijk en noodzakelijk is.
 4. De openbare weg wordt alleen in beeld gebracht voor zover dit onvermijdelijk is.
 5. De camerabeelden worden 7 dagen in de cloud bewaard, tenzij langer nodig is voor de afhandeling van een incident. Dit is langer dan de richtlijn van 72 uur, gezien de reageertermijn na incidenten vanuit zowel BrabantWonen als betrokkenen en derde partijen (waaronder de politie) doorgaans niet binnen deze kortere termijn kan plaatsvinden.
 6. Indien van toepassing, wordt voor de inzet van een camera vooraf toestemming gevraagd van de VVE.
 7. De inzet van cameratoezicht wordt kenbaar gemaakt doormiddel van duidelijk geplaatste bordjes of stickers, waarop naar deze verklaring verwezen wordt.
 8. BrabantWonen maakt geen gebruik van heimelijke cameraregistratie (verborgen camera's), tenzij BrabantWonen hierbij zwaarwichtig belang heeft.
 9. BrabantWonen maakt geen gebruik van camera's met geavanceerde privacy beperkende mogelijkheden, zoals gezichtsherkenning.
 10. Camera's worden goed beveiligd.
 11. Per locatie is vastgelegd welke medewerkers toegang hebben tot de beelden van de camera's. Medewerkers krijgen alleen toegang tot beelden voor zover dit noodzakelijk is voor de afhandeling van een incident.
 12. Camerabeelden worden alleen met een andere organisatie gedeeld voor zover BrabantWonen daar een zwaarwegend belang bij heeft of in geval van een wettelijke plicht of op bevel van de politie.
 13. U heeft recht op inzage in de beelden waarop u te zien bent, voor zover daarmee de privacy van anderen hiermee niet geschaad wordt.
 14. De camerabeelden worden opgeslagen bij een database gevestigd in Europa.
 15. Indien een leverancier bij de uitvoering van een opdracht van BrabantWonen gebruik maakt van cameratoezicht, (of BrabantWonen dit in opdracht van een andere partij (bijv. VvE) doet), dan worden hierover afspraken gemaakt in de verwerkersovereenkomst. Daarbij is in ieder geval ons camerabeleid van toepassing verklaard.

Rechten van betrokkenen

U kunt een verzoek tot inzage of verwijdering van de beelden indienen, of verzoeken om wegens specifieke persoonlijke omstandigheden het cameratoezicht of gebruik van de beelden te staken. Wij besluiten binnen 4 weken dat het verzoek ingewilligd kan worden of waarom dit niet mogelijk is.

 • Delen