Governance

BrabantWonen hecht grote waarde aan een goed bestuur met een adequate vorm van toezicht. Daarom onderschrijven en hanteren wij de Governancecode Woningcorporaties 2015.

BrabantWonen hecht grote waarde aan een goed bestuur met een adequate vorm van toezicht. Daarom onderschrijven en hanteren wij de Governancecode Woningcorporaties 2015.

De governanceprincipes komen tot uitdrukking in documenten die BrabantWonen heeft vastgesteld in de vorm van statuten, reglementen, protocollen, beleid en processen. Die processen zijn gebaseerd op principes als functiescheiding, controleerbaarheid, checks and balances, verantwoorden, transparantie en integriteit.

Governancestructuur

BrabantWonen is een stichting met een bestuur. Bij BrabantWonen bestaat het bestuur uit één persoon. De bestuurder is niet voor een periode van vier jaar benoemd, maar voor onbepaalde tijd. De Raad van Commissarissen heeft echter te allen tijde de bevoegdheid om de bestuurder te schorsen of te ontslaan.

Het remuneratierapport is opgenomen in het jaarverslag van BrabantWonen.