Raad van Commissarissen BrabantWonen

Raad van Commissarissen

Als Raad van Commissarissen houden wij toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen BrabantWonen. Wij treden op als werkgever van het bestuur en vervullen de rol van adviseur.

De Raad van Commissarissen bestaat uit zes leden, die voor een periode van vier jaar zijn benoemd en die voor een volgende zittingstermijn van vier jaar kunnen worden herbenoemd. De taken van het Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn vastgelegd in de stichtingsstatuten. Bij goed bestuur en toezicht horen goede afspraken. Als Raad van Commissarissen hebben wij onze ziens- en werkwijze vastgelegd in een visie en reglement.
Een ogenblik geduld a.u.b.